Lauren Huret, Hunter Longe

Zigzag Devil

"Imperator techno-nauki osiągnął dominację i choć jego ubrania stają się coraz bardziej znoszone, szlachetny kostium postępu ledwo maskuje dużo bardziej przewrotne ambicje. Wzdłuż i wszerz świata okrutny post pierestrojkowy kapitalizm chwieje narodami a planeta wypluwa znaki i symptomy krańcowego wyczerpania. Granice zanikają a my dryfujemy w kierunku niezbadanych rejonów - pomiędzy syntetycznym a organicznym życiem, pomiędzy realną a wirtualna rzeczywistością, pomiędzy lokalnymi społecznościami a globalnym przepływem dóbr, informacji, pracy i kapitału. Z umysłami podłączonymi w sieć, z pigułkami modyfikującymi osobowość, maszynami zmieniającymi nasze ciała oraz sztucznymi przyjemnościami; konstruując płynne i zmyślone poczucie własnej wartości, bariery naszych tożsamości ulegają mutacji. Horyzont topnieje i przekształca się w bezkresny znak zapytania. Tak jak dawni kartografowie, możemy ujrzeć ziejące potworności i oszukujące umysł utopie, poza krawędziami naszych nędznych i prowizorycznych map."

- Erik Davis, TechGnosis, 1998, Crown Publishers, New York, USA

"The emperor of technoscience has achieved dominion, though his clothes are growing threadbare by the moment, the once noble costume of progress barely concealing far more wayward ambitions. Across the globe, ferocious post perestroika capitalism yanks the rug out from under the nation-state, while the planet spits up signs and symptoms of terminal distress. Boundaries dissolve, and we drift into the no-man's zones between synthetic and organic life, between actual and virtual environments, between local communities and global flows of goods, information, labor, and capital. With pills modifying personality, machines modifying bodies, and synthetic pleasures and networked minds engineering a more fluid and invented sense of self, the boundaries of our identities are mutating as well. The horizon melts into a limitless question mark, and like the cartographers of old, we glimpse yawning monstrosities and mind-forged utopias beyond the edges of our paltry and provisional maps."

- Erik Davis, TechGnosis, 1998, Crown Publishers, New York, US