Iwona Pomianowska

Wirtualna rzeczywistość jako pomost miedzy pacjentem a sztuką

Pracownia Portretu i twórcy projektu "Here and elsewhere" prezentują "Wirtualną Rzeczywistość jako pomost miedzy pacjentem a sztuką" projekt zapoczątkowany w Belgii przez dr Iwonę Pomianowską we współpracy z Muzeum "M" miasta Leuven.

Projekt stworzony na połączeniu psychologii empirycznej i mediów zadaje pytanie w jakim stopniu wirtualna rzeczywistość może zbliżyć ludzi pozwalając im dzielić się doświadczeniami pomiędzy oddalonymi od siebie miejscami. Grupa dzieci z Leuven odwiedziła Muzeum Miasta z kamerą nagrywającą w technologi 360°. To doświadczenie zostało przekazane grupie długotrwale hospitalizowanych pacjentów za pośrednictwem gogli VR. W ramach "wymiany doświadczeń" zostały również zarejestrowane w formie filmu sferycznego sytuacje szpitalne - jako materiał edukacyjny i sensybilizujacy dla zwiedzających Muzeum M. Celem projektu jest zbudowanie wirtualnych mostów pomiędzy miejskimi instytucjami kultury a miejscami odosobnienia takimi jak więzienie, szpital czy dom starców.

Zapraszamy do Pracowni Portretu by dowiedzieć się więcej o projekcie i zobaczyć go za pomocą okularów VR

dr Iwona Pomianowska jest projektantką grafiki i przekazów audiowizualnych. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (wydział Psychologii) i w Państwowej Szkole Filmowej imienia Leona Shillera. (Postprodukcja i Nowe Media). Jako członek rady muzeum (Muzeum w Leuven) łączy domeny psychologii empirycznej i projektowania mediów poprzez analizowanie problemów świadomości, percepcji (jest profesorem w Wyższej Szkole Psychologii w Trinity College w Dublinie) i profesorem Zarządzania Informacją w LUCA School of Arts w Brukseli.

Inicjatorzy projektu:

Projekt jest organizowany w ramach wystawy "Here and elsewhere" która odbędzie się w Galerii Kobro (w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzmińskiego) pomiędzy 9 a 29 marca 2018. Here and elsewhere jest to projekt wystawienniczy, część działań na rzecz programu Erasmus Mundus Media Arts Culture na Uniwersytecie Łódzkim, który gromadzi artystów z różnych środowisk w celu zbadania, jak wyobrażona jest społeczna przestrzeń, miejsce i nie-miejsce oraz warunki i możliwości ich przemian.

Inicjatorki Projektu dla Pracowni Portretu:

Khatia Tchokhonelidze
Olga Timurgalieva

Pracownia Portretu and the exhibition project "Here and elsewhere" present the project Virtual reality as a project between hospital, museum and culture developed in Belgium by the Prof. Iwona Pomianowska in collaboration with City Museum of Leuven.

The project created at the intersection of empirical psychology and media design poses a question if virtual reality can bring people closer to each other by letting them share the experiences between remote places. A group of children of Leuven explored the City Museum with a 360 camera. This experience was shared with the local long-term hospitalized kids through VR goggles. These kids in turn 360 recorded the hospital to show their experience to the museum group. The aim of the project is to build VR bridges between the city culture and such detached places as a prison, hospital and elderly houses.

We invite you to Pracownia Portretu to learn more about the project and experience it through VR glasses.

Short bio of Iwona Pomianowska:

Iwona Pomianowska, PhD, is an information and audiovisual designer, a lecturer at the Warsaw University (Psychology Department) and at The Schiller National Film School (Postproduction & New Media). As a member of the museum advisory committee (M Museum Leuven) she combines the domains of empirical psychology and media design by scrutinizing the issues of human cognition, visual perception (PhD, the School of Psychology, Trinity College Dublin) and the information design (LUCA School of Arts, Brussels).

Initiators:

The project is organized within the exhibition here and elsewhere which will take place in the Gallery Kobro ( in Strzemiński Academy of Art) on March 9-29, 2018. here and elsewhere is an exhibition project, a part of the activities for the Erasmus Mundus Media Arts Cultures program in Lodz University, and it brings together artists from diverse backgrounds to explore how socially constructed space, place and non-place are imagined and the conditions and possibilities of transitions among them.

Event initiators at the Pracownia Portretu:

Khatia Tchokhonelidze
Olga Timurgalieva