Mariusz Olszewski

space (not)present


uchwycić nieuchwytne
dostrzec niedostrzegalne
usłyszeć niesłyszalne
powiedzieć niewypowiedzialne

nieobecność, a jednocześnie obecność
przetrzeń niepostrzegana, ale odczuwana

widziana zanika powoli
moment, gwałtowny bodziec i znów widziana

kiedy widziana, postrzegana jako chaos,
nieuporządkowany jeszcze porządek zdarzeń doświadczanych i zapominanych
okazja na (ponowne) uporządkowanie albo nieodwracalne odesłanie w niepamięć

to catch uncatchable
to see unseen
to hear unheard
to say unsayable

absence, at the same time presence
unnoticeable space but sensed

seen slowly fading
moment, sudden stimulus and seen again

while seen. perceived as chaos
yet disordered, order of events, experienced and being forgotten
opportunity to order (again) or to send irreversibly into oblivion