Hannah James

Heads


Z okna mojego wiekowego czteropiętrowego mieszkania, jeśli tylko wiatr wiał z odpowiedniej strony, mogłam czasami usłyszeć lwy i tygrysy ryczące w pobliskim zoo. Byliśmy sąsiadami w naszej cichej holenderskiej dzielnicy.

Wystawa Głowy łączy najnowszą kolekcję rzeźb z filmami. Poprzez pryzmat władzy, kontroli i empatii, prace poruszają problem naszych relacji z nami samymi, z innymi ludźmi i z nie ludzkimi zwierzętami.

Ludzka głowa jest symbolicznym znakiem naszej egzystencji. Centrum myślenia i postrzegania, głowa jest również układem wzrokowym (mózg i oczy) i dzięki niej widzimy, komunikujemy się, rozumiemy i odczuwamy drugiego człowieka, a co za tym idzie ma ona kluczową rolę w tym jak rozumiemy i postrzegamy samych siebie.

Głowy są podwieszone u sufitu albo położone na podłodze, wyglądają jak by były gwałtownie odcięte (ciało zostało usunięte) albo po prostu wiszące (ciało jest nieobecne). Relamówka Lidla, torba z Biedronki. Tanie reklamówki do wszelkich zastosowań. "Jestem przetworzonym plastikiem, proszę użyj mnie ponownie" jedna z nich mówi do mnie. I właśnie tak zrobię! Torby wypełniam jedzeniem i trocinami dla oswojonych zwierząt, ozdabiam akcesoriami dla kobiet - przeciwdeszczowymi czapkami i maseczkami na oczy. Wszystkie materiały są tanie i sztuczne.

Dwa filmy prezentowane na wystawie: Akwarium i Jelenie to krótkie pętle nakręcone kamerą trzymaną w ręce. Cienka granica, którą tworzy przezroczysta ścianka akwarium, powierzchnia do której rozgwiazda zdecydowała się przykleić, jest czwartą ścianą. Tą przez którą spoglądamy, za którą czujemy się bezpiecznie. W jej sfabrykowanym i wymyślonym domu, przezroczysta ścianka jest dla rozgwiazdy tak samo wygodna jak skała.

Jelenie wydają się zamieszkiwać jedynie niewielką część swojej zagrody. Biegają w pętli przybliżając się i oddalając od niewidzialnego celu. To powtarzane zachowanie wydaje się na pierwszy rzut oka absurdalne a po jakimś czasie smutne. Naznaczone stresem zapętlone ruchy jeleni odsłaniają granicę ich wolności. Tak jak z rozgwiazdą, stajemy się świadomi naszej własnej sytuacji poprzez dostrzeżenie ograniczeń tych zwierząt: jesteśmy jednocześnie współwinni ich cierpieniu ale potrafimy sobie to jakoś uzasadnić.

Historia ogrodów zoologicznych jest połączona z historią kolonializmu. Podczas gdy pragnienie podróżowania, odkrywania handlu i podbojów rosło, egzotyczne zwierzęta stały się jednym z wielu kolonialnych towarów: jednocześnie oryginalne i kosztowne. Obecnie podstawową przyczyną istnienia ogrodów zoologicznych jest jednak prowadzenie badań naukowych. Koncentrują się one mniej na pokazywaniu łupów imperium a bardziej służą zachowaniu gatunków, edukacji i rozrywce.

Wśród dzikich i udomowionych zwierząt ludzie zmagają się z pokusą ich uczłowieczenia. Wyobrażają sobie co zwierzę mogło by myśleć gdyby było człowiekiem. Natura podstępnie podpowiada te antropocentryczne narracje, często wzbudzając ekstremalne emocje. Widzowie programów o zwierzętach są epatowani tymi samymi historiami o miłości, stracie i dramacie który można znaleźć w każdym (innym) programie rozrywkowym.

Rzeźby głów tworzą wyobrażoną sfeminizowaną tożsamość, pozbawioną wolności i możliwości oddziaływania; podobnie jak jelenie lub rozgwiazdy - zawsze pod ręką, gotowa do użycia. W wystawie zawarte jest poczucie uzależnienia którego źródłem nie jest wolna wola. Zwierzęta które posiedliśmy i udomowiliśmy, kobiety idealizowane i uprzedmiotawiane. Być może najbardziej niepokojące jest to, że taki sposób ich traktowania jest powszechny i niekwestionowany, co czyni go normą. Z pasją odrąbane czy wolno wiszące?


***


Hannah James (b.1985, Nottingham) mieszka i pracuje w Rotterdam & Glasgow. Ukończyła The Piet Zwart Institute, Rotterdam w 2014. Ostatnie ekspozycje: Left Hand to Back of Head, Object Held Against Right Thigh, The Bluecoat, Liverpool, 2016; Hybrids, Celine, Glasgow, 2016; Can't you see how big those snails are? Chert, Berlin, 2015 (solo); wow! Woven? Entering the (sub) Textiles, Kunstlerhaus, Graz, 2015; The Museum of Unconditional Surrender, Tent, Rotterdam, 2015; breaking A skin, weaving A sense, Cole, London, 2014 (solo). Hannah jest reprezentowana przez Chert, Berlin.
www.chert-berlin.org

From the window of my old fourth floor flat, and if the wind was blowing in the right direction, I could sometimes hear the lions and tigers roaring in the zoo nearby. We were neighbours, in our quiet Dutch neighbourhood.

Heads brings together a collection of new sculptural and film works. Through focusing on power, control, empathy and care the works address the relationship(s) we have with ourselves, each other, and with non-human animals.

The human head is a symbolic component of our existence. The centre of thought and perception, the head contains the human visual system (the brain and the eyes) and is how we perceive, communicate, understand and empathise with The Other, and by extension therefore how we understand ourselves.

The sculptural series Heads are suspended or sat on the floor, appearing as either having been violently decapitated (the body having been removed) or as just freely hanging (the body is absent). A Lidl bag. A Biedronka bag. Cheap all-purpose bags. "I am recycled plastic, please reuse me" one tells me. I will! The bags are filled with food and litter pellets for domestic pets, and adorned with female accessories, eye masks and rain hats. All of the materials are cheap and artificial.

The two film works presented, Tank and Deer, are both short looped pieces of hand held footage. The thin divide of the aquarium's Perspex tank creates a transparent barrier; a surface onto which the starfish has 'chosen' to attach itself. It is the fourth wall, the one we peer through and feel protected behind. In its fabricated and fictionalised home, the Perspex wall is as good a surface as a rock for this starfish.

The deer seem to inhabit only a small part of their enclosure. They run in a loop towards and away from an unseen target. This repetitive behaviour appears at first absurd and then sad. The deer's distressed, looping movements expose the limits of their freedom. As with the starfish, we become aware of our own position through perceiving the boundaries of theirs: we are at once complicit and compromised.

The history of the zoo's emergence is connected with the history of colonisation. As the desire to travel, discover, trade and conquer grew, non-indigenous animals became like any other exotic commodity: both novel and lucrative. Zoos now exist primarily as scientific research facilities, focussing less on parading the spoils of Empire, and rather on conservation, education and entertainment.

With wild and domestic animals, humans struggle to not anthropomorphise - imagining how an animal might be thinking or feeling as if it were a human. Nature documentaries insidiously encourage these human-centric narratives to be applied to the natural world, often taking them to emotional extremes. Audiences are now presented with the same stories of love, loss and high drama that can be found in any (other) form of entertainment.

The Heads sculptures create a projected feminised identity, one which is devoid of freedom or agency; one which, like the deer and the starfish, is always available, always willing. Within the exhibition there is a sense of reliance and dependency that is not born of free will. Animals contained and domesticated, women idealised and sexualised. The aspect that is perhaps most disturbing is that the treatment of both has now become so pervasive, it is quietly accepted and therefore normalised. Violently decapitated or freely hanging?

***

Hannah James (b.1985, Nottingham) lives and works in Rotterdam & Glasgow. She graduated from The Piet Zwart Institute, Rotterdam in 2014. Recent exhibitions include: Left Hand to Back of Head, Object Held Against Right Thigh, The Bluecoat, Liverpool, 2016; Hybrids, Celine, Glasgow, 2016; Can't you see how big those snails are? Chert, Berlin, 2015 (solo); wow! Woven? Entering the (sub) Textiles, Kunstlerhaus, Graz, 2015; The Museum of Unconditional Surrender, Tent, Rotterdam, 2015; breaking A skin, weaving A sense, Cole, London, 2014 (solo). Hannah is represented by Chert, Berlin.
www.chert-berlin.org