Rafał Żarski

Developer Dream

Prace pokazane na wystawie, są efektem zainteresowania artysty problematyką dotyczącej przekształceń przestrzeni publicznej, zachodzących w wyniku działalności prywatnych developerów, którzy poprzez realizacje inwestycji budowlanych, przyczyniają się do intensywnych zmian w krajobrazie miejskim. Niekontrolowana rozbudowa, pozbawiona urbanistycznego nadzoru prowadzi do nieodwracalnych zmian na różnych poziomach życia miejskiego. Zanim jednak poszczególne budowle lub osiedla powstaną, zostają one zaprojektowane na atrakcyjnych wizualizacjach, które w formie banerów lub spotów reklamowych zapowiadają najbliższą przyszłość wybranych terenów w mieście. Estetyczny aspekt projektów budowlanych jest dla artysty najbardziej interesujący. Wizualizacje stanowią propozycję zmian w tkance miejskiej na skraju utopii, z czego wiele z proponowanych założeń nie zostaje w ogóle zrealizowanych. Wystawa Developer dream jest symulacją snu developera, w którym niezrealizowane pomysły inwestycyjne tworzą psychodeliczny kolaż miejskich utopii.


The works shown in this exhibition are the effect of the artist's particular interest in the challenging area of creating public spaces which result from the activities of private developers when they carry out building investments which lead to significant changes in cityscapes. Failure to control such building activities via town planning can lead to irreversible changes on different levels of city life. However, before a particular set of buildings or housing estate is actually built, their designs are first portrayed as visualizations which show in the form of attractive banners or advertising materials how a particular area of land in the city will look in the near future. It is the aesthetic aspect of such building works which is of most interest to the artist. Such visualizations in effect propose changes which verge on a form of utopia in the very fabric of a city, and are based on many assumptions which will never in fact become reality. The Developer Dream exhibition is a simulation of a developer's dream in which ideas which are conceived for a particular investment, but ideas which are never actually built, create a psychodelic collage of city utopias.

 

tłumaczenie: Stephen Eastham
www.smoothenglish.com