Zbigniew Olszyna

Cie(r)nie

„Z biegiem czasu osobiste symbole tracą dla ludzi znaczenie, jedne symbole zastępują innymi, ale czasem zdarza się tak, że te same symbole pozostają dla nich ważne przez całe życie. Moje symboliczne obrazy pojawiają się w formie powidoków z odległej przeszłości, kreowane ze zlepku sytuacji, które wydarzyły się naprawdę oraz takich co do których nie mam pewności czy faktycznie miały miejsce czy były wyłącznie wytworem mojej wyobraźni. Wszystkie te zdarzenia pozostają jednak w dziwnym związku symbiotycznym, czasem jak majaczące w oddali cienie spychane gdzieś w podświadomość, czasem jak fantomowy ból po wyjęciu ciernia.”

Zbigniew Olszyna

 

„Kiedy artysta spotyka odbiorcę, wali piorun. W tę relację bowiem immanentnie wpisane są: napięcie i ryzyko. Ryzyko nie tyle natury merytorycznej, artystycznej, co emocjonalnej. Bo kiedy zdecydujesz się przyjąć zaproszenie do niezwykle intymnej krainy wewnętrznych transferów Zbyszka, to tak, jakbyś przekroczył granice mitycznego Macondo. Logiczne prawa skutku i przyczyny zostają zawieszone na bliżej nieokreślony czas. Od tego momentu będziesz już podążał tropem Jego przeżyć. Przygotuj się - tu obowiązuje poznanie przez sen, emocje, intuicję i wspomnienie. Tu pójdziesz po śladach, po cieniach, po bliznach. To, co było znów spotka się z tym, co jest. W Tobie i poza Tobą, niemal organoleptycznie. Dzieciństwo, wszystkie cierpkie i lepkie inicjacyjne progi, wysupłane z plątaniny zapomnienia, zostaną skonfrontowane z postpamięcią artysty. Tyle do zobaczenia w lustrze. Dagerotyp czucia. Transformacje, transgresje i dekonstrukcje- ulubione słowa teoretyków sztuki. Ale ja nie o tym chciałam... Stąpaj ostrożnie, bo może olszyna to i bardzo wytrzymałe drzewo, ale jakie wrażliwe…”

Joanna Fabicka

Maj 2017

 

 

Over time personal symbols lack in imporance, some of them are exchanged with the others, but sometimes, the very same symbols remain important for one's entire life. My symbolic images appear in a form of afterimages from a very distant past, created from pieces of situations, which did happen, also of situations that I'm not sure if actually happened, or were just creations of my imagination. Although, all these events remain in a weird symbiotic relationship, sometimes as looming shadows pushed somewhere in the subconciousness and sometimes as phantom pain after the thorns removed.

Zbigniew Olszyna

 


„When the artist meets an beholder, a thunder strikes. Tension and risk are inherently involved in this relationship. The risk is not only of its substantive, artistic and emotional nature. Because as you accept an invitation into an unusually intimate zone of Zbyszek's inner transfers, you cross the boarder of mythical Macondo. The logical laws of causes and effects are being suspended for an indefinite time. From now on, you will follow the lead of his experiences. Get ready - here, cognition is through dream, emotions, intuition and memory. Here, you'll walk on traces, on shadows, on scars. The past will meet the present, in and out of you, almost organoleptic. Childhood, all the sour and sticky initial thresholds, forked out of tangle of oblivion, will be confronted with the artist's postmemory. So much to see in the mirror. Daguerreotype of feeling. Transformations, transgressions and deconstructions - these are the art theorists' favourite words. But there's something else I wanted to.... Take your steps wisely, because Olszyna (alder) is a very robust tree, but so sensitive...


Joanna Fabicka

Maj 2017