Kamil Wesołowski & Kuba Stępień

Small Talk

SMALL TALK to wystawa-spotkanie Kamila Wesołowskiego: "facetki, artystki, projektantki mody, performerki" Kamila Wesołowskiego i Kuby Stępnia, tworzącego częściowo improwizowane prace dokamerowe i włączającego do swoich działań inne osoby aktywne na obrzeżach pola performansu. Prezentowane na wystawie półfikcyjne wcielenia i cosplayowe autonarracje przenoszą widzki i widzów do świata wyobrażeń i kłirowych powidoków.

Krótkie formy filmowe, w tym wideoperformans "All the stories I have ever told you were fiction" Kuby Stępnia i teledysk "Kołtunica" oraz towarzyszące im rekwizyty, opowiadają quasibiograficzne mikrohistorie nieheteronormatywnych podmiotowości. Dialogiczny charakter przedstawiania obu praktyk wynika jednocześnie z próby wykreowania tymczasowej platformy widoczności wywodzących się z różnorodnych obszarów osób twórczych, aktywnych w polach pokrewnych sztukom wizualnym i posługujących się nietypowymi konwencjami stylistycznymi.

Jednym z wątków powtarzającym się w eksponowanych pracach jest płeć w kontekście możliwości jej performowania i kwestionowania jej jednoznaczności. Tym samym, oba podejścia wydają się raczej snuć narracje o reprezentacjach ciał uwolnionych z ram binarnych doświadczeń i funkcjonujących na własnych, indywidualnych warunkach.

Romuald Demidenko - kurator wystawy

Zadanie "Pięć wystaw na dziesięciolecie Pracowni Portretu" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. 

 


SMALL TALK is an exhibition-encounter of Kamil Wesolowski: "chick, female artist, fashion designer, performer" and Kuba Stępień, who create partially improvised on-camera works and involve other individuals active at the fringes of the performance field. The semi-fictional embodiments and cosplay self-narratives presented at the exhibition transport viewers into a world of fantasy and queer afterimages.

Short film forms, including the video performance "All the stories I have ever told you were fiction" by Kuba Stępień and Kamil Wesołowski's music video "Koltunica" [Knotrix], along with accompanying props, tell quasi-biographical microhistories of non-heteronormative subjectivities. The dialogical character of the presentation of both practices results simultaneously from the attempt to create a temporary platform of visibility for individuals coming from diverse fields of visual arts and employing unusual stylistic conventions.

One of the recurring themes in the exhibited works is gender in the context of its performability and questioning its unequivocality. Thus, both approaches seem to weave narratives about the representations of bodies liberated from binary frameworks and functioning on their own individual terms.

Romuald Demidenko - curator

The series "Five Exhibitions for the 10th Anniversary of the Pracownia Portretu" is realised thanks to funding from the budget of the City of Łódź.