Klaudia Prabucka

Portret Artystki

Galeria Pracownia Portretu mieści się na Księżym Młynie, czyli w wybitnie łódzkiej dzielnicy, która jest pomnikiem wczesnego kapitalizmu i miejscem życia wielu pokoleń pracowniczek oraz pracowników fabryk włókienniczych. Obecnie toczą się tu dynamiczne procesy gentryfikacyjne, a budynki z czerwonej cegły zamieszkują już nie tylko osoby pamiętające czasy działalności dawnego kompleksu Scheiblera, ale i zamożni właściciele ekskluzywnych loftów, nieopodal których znajdują się fancy winiarnie czy restauracje z dziczyzną.

Gdzie w tym pejzażu można umieścić sztukę, a zwłaszcza malarstwo? Czy obrazy prezentowane w jednym z zabudowań Księżego Młyna są dostępne w takim samym stopniu dla wszystkich? Kupowanie obrazów to w dzisiejszych czasach elitarna zabawa, a motywacją do niej coraz częściej bywa nie zachwyt, a chęć zabezpieczenia topniejących pieniędzy. Za elitarystyczne bywa uznawane samo pokazywanie sztuki współczesnej, o wysokim progu wejścia dla tzw. przeciętnego odbiorcy.

W ramach wystawy "Portret Artystki" Klaudia Prabucka będzie przez kilka dni tworzyć obrazy na ścianie galerii, a proces ten będzie można obserwować na żywo - wewnątrz Pracowni lub z zewnątrz, przez jej ogromne okna. Sztuka stanie się bardziej dostępna, a widzki i widzowie sami zadecydują, czy zechcą obejrzeć powstawanie dzieła z lekkiego dystansu, czy uczestniczyć w nim z bliska i porozmawiać z jego autorką.

Prabucka stworzy swoją wariację na temat motywu "portretu artysty/artystki", akcentując wątki związane z karierą, pieniędzmi i art worldem. Nie będzie to jednak całkiem poważna i smutna opowieść, a podczas wystawy można spodziewać się ciekawych gestów, bowiem autorka jest miłośniczką dobrego jedzenia i nieoczywistego humoru. Po wystawie obraz zniknie, a ścianę trzeba będzie zamalować.

Marcin Polak - kurator wystawy

Klaudia Prabucka (1997) - absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku Sztuka Mediów i Animacja (2022). W swoich pracach analizuje i reinterpretuje konflikty społeczne. Uwielbia bawić się językiem i jego elastycznością poprzez różnorakie media takiej jak malarstwo, animacje, video czy obiekt. Jej prace pokazywane były w galeriach takich jak BWA Bielsko Biała, BWA Gorzów Wielkopolski oraz na festiwalach takich jak "Film Polska" w Berlinie, "Nowe Horyzonty" we Wrocławiu czy "Short Waves" w Poznaniu. W 2022 roku otworzyła indywidualną wystawę w Trafo w Szczecinie

Zadanie "Pięć wystaw na dziesięciolecie Pracowni Portretu" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.  

 


The Pracownia Portretu Studio is located in Księży Młyn, which is a distinctly Lodz district and a monument to early capitalism, as well as a place where many generations of textile workers lived. Currently, dynamic gentrification processes are taking place here, and the red brick buildings are inhabited not only by those who remember the times of the former Scheibler complex, but also by wealthy owners of exclusive lofts, near which there are fancy wine bars and venison restaurants.

In this landscape, where can art, and especially painting, be placed? Are the paintings presented in one of the Księży Młyn buildings equally accessible to everyone? Buying paintings is an elite activity these days, and the motivation behind it is increasingly not admiration, but rather the desire to secure melting money. The presentation of contemporary art itself is considered elitist, with a high entry threshold for the so-called average viewer.

As part of the "Portrait of the Artist" exhibition, Klaudia Prabucka will be creating paintings on the gallery wall for several days, and this process can be observed live - inside the Studio or from the outside through its huge windows. Art will become more accessible, and viewers will decide whether they want to watch the creation of the work from a slight distance or participate up close and talk to the author.

Prabucka will create her variation on the theme of "portrait of the artist," emphasizing threads related to career, money, and the art world. However, it won't be a completely serious and sad story, and during the exhibition, interesting gestures can be expected, as the author is a lover of good food and unconventional humor. After the exhibition, the painting will disappear, and the wall will need to be painted over...

Marcin Polak - curator

Klaudia Prabucka (1997) - a graduate of the Academy of Fine Arts in Szczecin, specializing in Media Art and Animation (2022). In her works, she analyzes and reinterprets social conflicts. She loves to play with language and its flexibility through various media such as painting, animation, video, or object. Her works have been shown in galleries such as BWA Bielsko Biała, BWA Gorzów Wielkopolski, as well as at festivals such as "Film Polska" in Berlin, "New Horizons" in Wrocław, or "Short Waves" in Poznań. In 2022, she opened a solo exhibition at Trafo in Szczecin.

The project "Five Exhibitions for the Tenth Anniversary of the Portrait Studio" is being implemented thanks to funding from the budget of the City of Łódź.