Marta Hryniuk, Nick Thomas

Szkoła numer jeden

Szkoła Numer Jeden to wielokanałowa instalacja audiowizualna, stworzona z obrazów wideo i nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w zachodniej Ukrainie w 2021 roku. Instalacja jest częścią projektu filmowego, skupiającego się na autoprezentacji współczesnych mieszkanek i mieszkańców Huculszczyzny - sposobach reprodukowania i dokumentowania przez nich kultury regionu.

Podczas pracy Hryniuk i Thomas towarzyszyli Khrystynie Bunii, samowykształconej antropolożce, w jej wyprawach terenowych, podczas których dokumentuje ona fotografię i muzykę swojego rodzinnego regionu. Praktyka Bunii umożliwiła artystkom dostęp do domowych i półpublicznych przestrzeni, dając wgląd w życie ich mieszkanek i mieszkańców.

Sercem instalacji Szkoła Numer Jeden jest sesja muzyczna w szkole w miasteczku Wierchowina. Dwie grupy uczennic i uczniów - jedna młodsza, druga starsza - ćwiczą pod czujnym okiem nauczyciela. Momenty indywidualnych korekt i repetycji, przeplatane są zespołowymi wykonaniami tradycyjnych utworów ludowych, a następnie przekształcają się w abstrakcyjną improwizację. Nie wiadomo dokładnie, na jaką okazję uczniowie się przygotowują, ale najwyraźniej grają z myślą o publiczności. Wokół nich reszta miasteczka kontynuuje swoje codzienne zajęcia.

Praca nad projektem i zdjęcia do filmu miały miejsce przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W związku z tym, Szkoła Numer Jeden stanowi migawkę z czasów poprzedzających obecną fazę wojny. Ze względu na swoje położenie na zachodzie, sportretowane w pracy miejsca są mniej dotknięte działaniami zbrojnymi niż wiele innych części kraju, ale doświadczają wojny na inne sposoby. Artyści potępiają rosyjską agresję i solidaryzują się z Ukrainkami i Ukraińcami w ich walce przeciwko najeźdźcy.

Tłumaczenie: Khrystyna Bunii, Ostap Bohoslavets, Yulia Serdyukova, Marta Hryniuk.

Specjalne podziękowania dla Khrystyny Bunii, Oleksandra Debycha i wszystkich osób, które udostępniły swoje domowe archiwa fotograficzne.

Wystawa realizowana w ramach
FOTOFESTIWALU 2022

Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu: Nederlands Filmfonds, Stichting Amarte Fonds oraz Mondriaan Fonds.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Danielowi Muzyczukowi i Magdzie Milewskiej za pomoc w organizacji wystawy.

 


School Number One is a multi-channel audiovisual installation which draws on video and sound recordings made in the Carpathian mountains, Western Ukraine, in 2021. The work is part of an ongoing investigation into the Hutsulshchyna region, with a focus on self-representation: the ways in which the particular culture of such places are reproduced and documented by its contemporary inhabitants.

Hryniuk and Thomas accompanied Khrystyna Bunii, a self-taught visual anthropologist, as she made expeditions to archive the photography, music and ephemera of her home region. Bunii's practice opened up various domestic and semi-public spaces to the filmmakers, providing a glimpse into the lives of its residents.

At the centre of School Number One is a music session at the school in the town of Verkhovyna. Two groups of students-one younger and one older-practice under the watchful eye of a teacher. Periods of individual instruction are interspersed with traditional folk tunes and eventually a leap into abstract improvisation. What they practice for is not apparent but they clearly play with an audience in mind. Around them the rest of the town continues its daily business, soundtracked by the small ensemble.

The work was conceived and shot before the full-scale Russian invasion of Ukraine began in February 2022. As such, it presents a snapshot of a time before the current phase of the war. The places filmed are thankfully less brutalised than many parts of the country, due to their location in the west, though they are affected in other ways. The artists condemn the Russian war and stand with Ukrainians in their struggle against it.

Translation: Khrystyna Bunii, Ostap Bohoslavets, Yulia Serdyukova, Marta Hryniuk.

Special thanks to Khrystyna Bunii, Oleksandr Debych and all the people who shared their home photo archives with the artists.

Exhibition is a part of
FOTOFESTIWAL 2022

Supported by: Nederlands Filmfonds, Stichting Amarte Fonds and Mondriaan Fonds.

We would like to wholeheartedly thank Daniel Muzyczuk and Magda Milewska for their help in organizing the exhibition.