Marta Ostajewska

Kostki miodu latem

Księży Młyn to miejsce, gdzie czas toczy się trochę wolniej, między zardzewiałą pompą, szpalerem zabytkowych topoli i fabrycznym zegarem. Odmierzany znikającymi imionami, obrazami, żółknącym negatywem wspomnień, zapachami. „Kostki miodu latem” to odtworzone w ciele i dźwiękach spotkania. Performance na momenty, zapachy, odgłosy okolicy. W ciele rezonują znikające choreografie – spotkania z tymi, których już nie ma. Ciało jako archiwum.

 

Podłoga pokryta ziemią pełna odcisków stóp. Bosych. Bo przed wejściem do domu scheibleroków trzeba zdjąć buty.

 

A później zatańczyć.

 

Na wystawie znajdują się zdjęcia z potańcówki na Księżym Młynie „Odczarujmy ostatni dzień lata” i dźwięki z audiospacerów po Księżym Młynie „Pobocze – historie zadeptane”.

 

Performance: Marta Ostajewska,
zdjęcia performanceu: Anita Andrzejczak,
zdjęcia wystawy: Maciej Łuczak,
dźwięki: Justyna Banaszczyk,
video & montaż: Adam Musiałowicz

 

Wystawa jest częścią FOTOFESTIWALU 2021


Księży Młyn is a place where time flows a little slower, between a rusty pump, a row of historic poplars and a factory clock. It is measured by disappearing names, pictures, yellowing negative memories, smells. Honey cubes in summer are meetings recreated in the body and sounds. Performance for moments, smells, sounds of the area. Disappearing choreographies resonate in the body – meetings with those who no longer exist. The body as an archive.

 

Dirt floor full of footprints. Barefoot. Because before entering the house of scheiblers, you have to take off your shoes.

 

And then dance.

 

Pictures from the dance party at Księży Młyn, “Let’s make the last day of summer,” and sounds from the audio-tours around Księży Młyn, “Roadside – stories trampled down”.

 

Performance: Marta Ostajewska,
photos of the performance: Anita Andrzejczak,
photos of the exibition: Maciej Łuczak,
sounds: Justyna Banaszczyk,
video & editing: Adam Musiałowicz

 

Exhibion will be a part of FOTOFESIWAL 2021