Doron Furman

Façade

Wystawa porusza problem świadomości i podświadomości społecznej. Podtytuł "Odkrywanie mechanizmów Przetrwania" nadany jest by podkreślić wagę ukrytych mechanizmów percepcji rzeczywistości, działających w kulturze czasów postindustrialnych. Jednym z takich mechanizmów jest ukrywanie interesów najsilniejszych poprzez promowanie z jednej strony bezustannej konsumpcji a z drugiej utrzymywanie szerokich mas populacji w ubóstwie.

Różnica między interpretacją rzeczywistości a samą rzeczywistością została podkreślona podziałem przestrzeni galerii kurtynami - ekranami. Zabieg ten prowokuje pytanie: w jaki sposób podział ten zniwelować? A jeśli rzeczywistość objawia się nam jedynie za pośrednictwem fasady, dostępnej naszym zmysłom? Ta rzeczywistość krystalizuje się w wyniku zwarcia przeciwnych sił, sama się definiuje i tworzy swoją tożsamość poprzez oddzielenie mojego "ja" - istoty ludzkiej w relacji do masowej produkcji i konsumpcji.

Przykładem z innej dziedziny, który może rzucić trochę światła na obiekt naszych rozważań może być użycie definicji biologicznej takiej jak pasożyt. "Świadomość" jest bakterią a "definicje" są nadprzewodnikami. Wirus który istnieje w jednej osobie, powodowany jest koniecznością przetrwania i zaraża innych ludzi, mając na celu wzrost swojej kultury. To jedna z dróg z których wywodzi się ideologia.

W pokazywanej pracy zapraszamy do partycypacji w wywrotowej tajnej aktywności. Zwiedzający wchodząc do galerii automatycznie staną się częścią gry w ukryte znaczenia. Wezmą udział w określonych i nieokreślonych aktywnościach. Ryzyko wzięcia udziału w tej zabawie polega na fakcie, że każdego z nas definiują okoliczności na które nie mamy wpływu. Przyjęcie narzuconego sposobu myślenia prowadzi do działań, które zostały zaprojektowane przez tajne organizacje których cele są z gruntu złe.

Instytut Fasade Appernaceserfer jest przykładem instytucji która reprezentuje klasę średnią w środowisku artystycznym. Na zewnątrz Instytut prezentuje spójny obraz rzeczywistości ale w jego wnętrzu akumulują się i zbierają błędy, zagrożenia, wszystko zaczyna gnić. Brak skutecznego zarządzania. Artysta jest zobowiązany by zabrać głos na temat chorób i błędów władzy. To kwestia wyboru między centrami sztuki należącymi do artystów namaszczonych przez polityków a mniejszością gotową na ryzyko wyrażenia swojego zdania i wyjścia na ulicę by je zademonstrować.

Artysta nie bierze udziału w orgii ustawiania narodowych flag, jest pasożytniczym zewnątrz-kulturowym ciałem powstałym na obrzeżach promowanej przez polityków produktywnej tkanki społecznej. Odkrywa co dzieje się w jej wnętrzu. Radykalny artysta próbuje pokazać zdradziecką naturę rzeczywistości i próbuje wykreować zapotrzebowanie na zmianę w istniejącej strukturze co jest motorem transformacji. Fasada rządu jest sztywna, nie spieszy się ze zmianą i tylko z czasem poddaje się procesom stopniowej dezintegracji. Zamiast wywoływać ból, ogromne deficyty i skandale mają potencjał odnowy. Artysta może opisać świat za pomocą metafory. Nie konserwuje rzeczywistości a raczej ją burzy po to by mogła się odrodzić w samoświadomości. Ultra-stagnacja i bierność w stosunku do Fasady oczywiście może to utrudniać.

Exposure of Survival The exhibition is about public awareness and public unconscious. The term "Exposure of Survival" related to this project is to reveal hidden levels of knowledge or stages facts of reality, in relation to post industrial culture. Its goal is to hide its interests, by the constraint of consumption and poverty in mass population.

Setting the separation by curtain-screens represents the difference between interpretation of reality and reality itself, how we should fill the gap? If reality is not revealed by its façade, by an image or any way of externalization or pretension, This reality is related more to opposing forces, it creates self-definition and identity through separation by force between me as a human entity and the relation to the mass production and consumption.

An example from another field can shed light on the subject, by using biological definitions such as 'parasite'. The 'identity' is the bacterium and the 'definitions' are the superconductor. The virus exists in one person and goes out of necessity for survival to a group of people for the purpose of culture growth. It's one of the ways in which ideology is rooted

In this work, we developed a process of participation in subversive hidden activities. The visitors will be entering the environment of the gallery space and they will participate in a game of hidden meanings, they will take part in certain and unclear activities. The risk is to be defined without a choice to belong to the way of thinking leads to actions that are approved by behaviors and actions of evil activities. The middle class among them artists and art institutions represented by Façade Appearances refer.

Outwardly, the Institute presents a compelling truth, while below - the surface there is an accumulation and assembly defects, hazards, things spoiled. Things that are not handled properly, the artist is entitled to vote on the ills and faults in power, it's a matter of choosing between power centers belonging to represent the state enlisted artist and the minority is willing to take the risk and go out into the streets to demonstrate.

The artist is not taking part in an orgy of setting national flags, is a parasitic external cultural body, created alongside productive political culture and reveals what's in the radical artist tries to reveal the insidious reality and try to create a gut of this culture request for reaction a change in the existing structure and this creates a transformation. While the government's facade is rigidity, are in no hurry to change and it takes time and a process of gradual disintegration.

But instead of pain, of huge debts, scandals have the possibility of restructuring. The artist can describe things metaphorically. This is not about conservation, but the liquidation, the revival and research. Zoom stagnation of a conciliatory this Façade but of course also daunting.