Witek Gretzyngier

Reality of Pixels

Od pewnego czasu poza naszą fizyczną rzeczywistością w życiu codziennym towarzyszy nam jeszcze jedna rzeczywistość – stworzona przez nas, zbudowana z zero-jedynkowego kodu zobrazowanego pikselami. Świat cyfrowych obrazów prezentujący nam się za pomocą ekranów w swojej strukturze jest bardzo podobny do naszego, w pewnym (raczej nie do końca zamierzonym) sensie stworzyliśmy go “na własne podobieństwo”. Piksele są jak najdrobniejsze elementy – komórki/atomy, które uporządkowane w pewien konkretny sposób tworzą jakąś tkankę – obraz.

Do tej pory nasza świadomość decydowała o powstawaniu obrazów, nawet tych cyfrowych – co stawiało nas w pozycji twórcy. Jednak przy szybkim rozwoju technologii AI (sztucznej inteligencji) komputery są w stanie samoistnie generować czytelne dla nas obrazy, takie jak fotograficzne portrety ludzi, którzy nie istnieją lub wcielić się w rolę rzeźbiarza i wymodelować naszą podobiznę z referencyjnych zdjęć.

Na wystawie będzie można zobaczyć takie właśnie komputerowe kreacje, za których pomocą chciałbym podjąć próbę zobrazowania wspomnianej wcześniej struktury.

For some time, in our everyday life, apart from our physical reality we are accompanied by another reality – the one created by us, build from zero-one code and visualized by the pixels. The world of the digital images, which presents to us via the screens, in its structure is very similar to ours. In certain (probably unintended) way we created it in “the image and likeness” of ourselves. Pixels are like the smallest elements – cells/atoms, which ordered in a specific way create some tissue/substance – an image.

Until now, it was our consciousness that decided to create images, even the digital ones, which put us in the role of a creator. However, with the rapid development of AI (artificial intelligence) technology, the computers are capable of generating pictures by themselves that are readable for us. For example – photographic portraits of people that don’t exist or become a sculptor and create a 3D model of our face from the reference photos.

At the exhibition You’ll be able to see such computer creations and with them I’ll try to visualize the earlier-mentioned structure.