Liliana Piskorska

Płonie gwiazda nad Betlejem

Trzy rośliny, trzy symbole. Do świąt zostało jeszcze dużo czasu, święta już minęły.


Ratyfikacja Traktatu lizbońskiego i kolejne stopnie integracji europejskiej, sporne punkty Karty Praw Podstawowych, protokół polsko-brytyjski, deklaracje państw członkowskich, moralność publiczna, 6 milionów choinek sprzedawanych co roku w trzy tygodnie.


Trzy rośliny, w których losach zapętlają się zależności i sprzeczności zachodzące pomiędzy ekonomią neoliberalnego kapitalizmu, poszukiwaniami tożsamości prawno-ideologicznej dla Unii Europejskiej, a tradycją i wiarą katolicką.


Postanowienia Traktatu związane z wiarą katolicką muszą zostać tak mocno zabezpieczone, jak to w prawie świeckim jest możliwe. (...) U nas, w Polsce, a przynajmniej w wielu jej częściach, tradycja narodowa, tradycja katolicka, tradycja kościelna – mocno się ze sobą łączą. To oczywiście nie oznacza, że każdy Polak jest rzymskim katolikiem, że nie ma bardzo dobrych Polaków, którzy są innego wyznania albo że nie ma bardzo dobrych Polaków, którym w ogóle łaska wiary nie jest dana. W większości jednak jesteśmy katolikami.“ (Prezydent o ratyfikacji/16.03.2008)


W październiku 2007 roku na szczycie w Lizbonie osiągnięto porozumienie w sprawie nowego traktatu. Polska przyłączyła się wtedy do brytyjskiego protokołu, ograniczającego stosowanie Karty o następującej treści:Artykuł 1


1. Karta nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.

2. W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.


Artykuł 2


Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.*” (Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)


Pomimo wcześniejszej krytyki PiS i wcześniejszego poparcia dla Karty Praw Podstawowych, 23 listopada 2007 podczas swojego exposé, Donald Tusk stwierdził, że rząd podpisze traktat reformujący, ale z uwzględnieniem protokołu brytyjskiego o ograniczeniu stosowania Karty w Polsce: pojadę do Lizbony i Brukseli podpisać traktat reformujący z uszanowaniem efektów negocjacji moich poprzedników. Decyzja Tuska została uznana za pozytywną i rozsądną przez biskupów.

_


Wystawa zrealizowana w ramach Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.


Three plants, three symbols. There is still a lot of time left before Christmas, Christmas is over..


Ratification of the Treaty of Lisbon and the successive stages of European integration, the disputed points of the Charter of Fundamental Rights, the Polish-British protocol, the declarations of the Member States, public morals and the 6 million Christmas trees sold every year in three weeks.


Three plants in whose fates loosen the dependencies and contradictions between the economics of neoliberal capitalism, the search for legal and ideological identity for the European Union, and the tradition and the Catholic faith


"The Treaty provisions relating to the Catholic faith must be as secure as it is possible in secular law. (...) In Poland, at least in many parts of it, national tradition, Catholic tradition, church tradition - they are strongly connected. This, of course, does not mean that every Pole is a Roman Catholic, that there are no worthly Poles who are of different religion or that there are no good Poles who do not have the grace of faith at all. However for the most part we are Catholics. "(Prezydent o ratified / 16.03.2008)


In October 2007, the Lisbon Summit reached agreement on a new treaty. Poland then joined the British protocol restricting the use of the following Charter:
Article 1


1. The Charter does not extend the ability of the Court of Justice of the European Union, or any court or tribunal of Poland or of the United Kingdom, to find that the laws, regulations or

administrative provisions, practices or action of Poland or of the United Kingdom are inconsistent with the fundamental rights, freedoms and principles that it reaffirms.


2. In particular, and for the avoidance of doubt, nothing in Title IV of the Charter creates justiciable rights applicable to Poland or the United Kingdom except in so far as Poland or the United Kingdom has provided for such rights in its national law.


Article 2


To the extent that a provision of the Charter refers to national laws and practices, it shall only apply to Poland or the United Kingdom to the extent that the rights or principles that it contains are recognised in the law or practices of Poland or of the United Kingdom.


Despite earlier criticism of the Law and Justice party and earlier support for the Charter of Fundamental Rights, Donald Tusk said during his exposé on 23 November 2007 that the government would sign the Reform Treaty, but taking into account the British protocol on limiting the use of the Charter in Poland: I will go to Lisbon and Brussels to sign the Reform Treaty with respect to the results of negotiations of my predecessors. Tusk's decision was considered positive and reasonable by the bishops.

_
The exhibition was organized as part of the City of Toruń Scholarship in the field of culture.