Ania Bąk

Drumming the night

Jest nadzwyczaj ciepło,
kiedy pogoda zaczyna wzbudzać niepokój

W mieście dominuje rozgrzany beton,

po którym ludzie poruszają się
w dziwnym letargu, tylko czasami

spogladając na siebie zmęczonym wzrokiem

Drumming the night jest jak dziura
między chodnikowymi płytami,

w której widać podsuszone chwasty

mokra koszulka, która lepi się do skóry

Jest miejscem negocjacji,
między stawaniem się i tym,

co, już jest, czasami nieznośnie dotkliwym

Tożsamość rzeczy, która z nich wycieka

jest równie delikatnym konstruktem

jak pulsujące ciało
przenikające się z otoczeniem

Nie są one ani stałe ani szczelne

Dźwięk rezonuje zarówno na zewnątrz,
jak i w środku

Jest po obu stronach

Rytm jest brzmieniem powtórzeń
od jednej szczeliny

przez wszystkie popękane zęby

Czasami kości przemawiają,
a wesołe szkielety tańczą

It is extremely warm
when the weather begins to arouse anxiety

The city is dominated by hot concrete,

after which people move
in strange lethargy, only sometimes

looking at each other with tired eyes

Drumming the night is like a hole
between pavement plates,

in which you can see dried weeds

wet t-shirt that sticks to the skin

It is a place of negotiation,
between becoming and that,

what, it is already, sometimes unbearably severe

The identity of things that leaks out of them

is an equally delicate construct

like a pulsating body
that penetrates the surroundings

They are neither solid nor sealed

The sound resonates both outside
and inside

It's on both sides

The rhythm is the sound of repetition
from one chink

through all cracked teeth

Sometimes bones speak, and happy skeletons dance